Các Bảo Hộ Giới Hạn

Bảo Hộ Giới Hạn là một thủ tục tòa án khi một thẩm phán cấp cho một người, được gọi là Người Bảo Hộ Giới Hạn,  các quyền hành nhất định để chăm sóc cho một người lớnkhác bị khuyết tật phát triển.  Người đó được gọi là Người Được Nhận Bảo Hộ Giới Hạn.Một ví dụ thông thường là khi bố mẹ của một em bé bị khuyết tật phát triển muốn tiếp tục chăm sóc và quyết định các vấn đề quan trọng cho em bé sau khi em bé đó trở thành 18 tuổi, và bố mẹ muốn giới hạn quyền và trách nhiệm của em bé  khi em bé trở thành một người lớn. Trong trường hợp này, mộtĐơn Xin Cho Bảo Hộ Giới Hạn phải được nộp cho Tòa.  Thông thường, một ngườiđược nhận là bị khuyết tật phát triển nếu anh / cô ta có chỉ số IQ thấp hơn 70 hoặc được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.   (Các điều kiện khác có thể coi là hội đủ điều kiện.)  Chúng tôi khuyên qúy vị  nên bắt đầu thủ tục giấy tờ ít nhất 3 tháng trước khi Người Được Nhận Bảo Hộ trở thành 18 tuổi.  (The Orange County Probate Court thường cấp kiến nghị2 đến3 tháng sau khi đơn đã được nộp.)

Nếu Đơn Xin Cho Bảo Hộ Giới Hạn được cấp, vị thẩm phán quyết định những quyền hạn gì Người Bảo Hộ có quyền.  Bởi vì người khuyết tật phát triển thường có thể tự làm được nhiều việc, vị thẩm phán chỉ cho Người Bảo Hộ quyền làm những việc  gì mà Người Được Nhận Bảo Hộ không thể tự làm được.  Điều này thường bao gồm các quyết định nh ư nơi nào Người Được Nhận Bảo Hộ sẽ sống, quyết định liên hệ đến các vấn đề quan trọng về y tế và về giáo dục, và duyệtxét các thông tin kín mật của Người Được Nhận Bảo Hộ Giới Hạn, cũng như các quyền hành  khác.  Các Người Bảo Hộ thường là bố mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình.  Bất cứ một người lớn nào biết nhận trách nhiện cũng có thể xin làm bảo hộ.  Tối đa là nên có ít nhất một phụ huynh hoặc một người thân đứng ra làm Phụ Bảo Hộ Viên.

Trong hầu hết các trường hợp không có sẵn Bảo Hộ Giới Hạn, thì giám đốc của Regional Center có thẩm quyền quyết định hầu hết các việc của người bị khuyết tật phát triển.  Đây là một tổ chức bất vụ lợi được kiễm soát bởi Department of Developmental Services (Sở Dịch Vụ Phát Triển).  Các thủ tục giấy tờ để xin Bảo Hộ Giới Hạn có thể quá phiền phức.  Văn phòng chúng tôi là một nguồn tài nguyên.  Xin qúy vị vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Diamond Trần để được tư vấn miễn phí.

Diamond Tran, Esq.

Văn Phòng Luật Sư Diamond Trần

Tel:  (714) 916-TRAN (8726)

Email:  [email protected]

Địa Chỉ Trang Web:  www.diamondtranlaw.com

 

Thông tin cung cấp ở đây không dùng để thế cho tư vấn pháp lý. Thông tin này chỉ được cung cấp như một thông tin tổng quát thuận lợi cho quý vị.

Ratings and Reviews

10.0Diamond Tran
Diamond TranReviewsout of reviews